เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 20/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 414780
Page Views 503375
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุธน สิงหเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมยุรี สีชมภู
ครู คศ.3

นางละออง สติความ
ครู คศ.3

นางยุพา ศิริพันธุ์
ครู คศ.3

นางประทีป ยอดเกตุ
ครู คศ.4

นางเบญจวรรณ ทองงาม
ครู คศ.3