เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 20/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 414785
Page Views 503380
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดยางเอนฯ รับเกียรติบัตรผลการสอบ NT และ O-Net สูง
( จำนวน 4 รูป / ดู 16 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 17 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนการสอนตัดผมชายและเสริมสวย
( จำนวน 6 รูป / ดู 12 ครั้ง )
โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน (A New Chapter Begins)
( จำนวน 25 รูป / ดู 53 ครั้ง )
กิจกรรม Big cleaning day
( จำนวน 9 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ทุนการศึกษาจากกลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องไทย
( จำนวน 4 รูป / ดู 22 ครั้ง )
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
( จำนวน 52 รูป / ดู 82 ครั้ง )
ผอ.รดน้ำดำหัวผูู้สูงอายุ
( จำนวน 3 รูป / ดู 36 ครั้ง )
บุคลากรโรงเรียนวัดยางเอนร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอบต.ท่าโพธิ์ สงกรานต์ 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 38 ครั้ง )
ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการของตำบลท่าโพธิ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 32 ครั้ง )
จัดเตรียมความพร้อมโรงเรียนปลอดขยะ
( จำนวน 6 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ระชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกณฑ์และคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 26 ครั้ง )