เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423499
Page Views 517922
ปฏิทินปฏิบัติงาน
6 พ.ค. 2557 เปิดเตรียมความพร้อม สถานที่ โรงเรียนวัดยางเอนฯ (คณะครูทุกคน)

8 พ.ค. 2557 ประชุมสหกรณ์ (ผอ.) ครูมารยาทไทย (อุมากร) สถานที่ วัดวังหิน
11 พ.ค. 2557 อบรมวงล้อเด็กดี สถานที่ สพป.พล.1 (ผอ.วงศกร)
12 พ.ค. 2557 ประชุมโรงเรียนไม่ได้รับรองมาตรฐาน สมศ. สถานที่ สพป.พล.1 (ผอ.วงศกร,ครูอุมากร,ครูเหมวรรณ)
13 - 14 พ.ค. 2557 อบรมภาษาอังกฤษ สถานที่ สพป.พล.1 (ครูณัฐชากร)
14 พ.ค. 2557 อบรมวิทยาศาสตร์เครื่องบินร่อน สถานที่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ครูพงษ์เทพ)
15 พ.ค. 2557 อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สถานที่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ครูเหมวรรณ)
22 พ.ค. 2557 ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานที่ สพป.พล.1 (ผอ.วงศกร)
24 พ.ค. 2557 ประชุมสหกรณ์ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (ผอ.วงศกร)
ุ6 มิ.ย. 2557 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ต.ท่าโพธิ์ สถานที่ บ่อตกปลาสันติวัน ผอ.วงศกร
9 มิ.ย. 2557 ประชุมเสวนาระดมความคิดชุมชน สถานที่ ม.นเรศวร (ผอ.วงศกร)
10 มิ.ย. 2557 ประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ตรวจ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (ผอ.วงศกร)
13 มิ.ย. 2557 ประชุมฌาปณกิจสงเคราะห์ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (ผอ.วงศกร)
14 มิ.ย. 2557 ประชุมพัฒนาอุดมกรณ์ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (ผอ.วงศกร)
16 มิ.ย. 2557 ประชุมสัมนาแผนปฏิบัติการ อบต.ท่าโพธิ์ สถานที่ อบต.ท่าโพธิ์ (ผอ.วงศกร, ครูสมชาย)
24 มิ.ย. 2557 เป็นวิทยากรอบรมกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน สถานที่ โรงแรมเมฟลาวเวอร์ (ครูวิมล)
27 - 30 มิ.ย. 2557 ประชุมโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่น 7 สถานที่ กรุงเทพ (ผอ.วงศกร)

กำหนดการประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ประจำปี ๒๕๕๗ สามารถโหลดไฟล์ได้ ตามที่แนบมา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.23 KB
28 มิ.ย. 2557 อบรมการสอนภาษาไทยปฐมวัย สถานที่ โรงแรมเมฟลาวเวอร์ (ครูอนงค์ศรี, ครูวันเพ็ญ)
29 มิ.ย. 2557 อบรมหลักภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สถานที่ โรงแรมเมฟลาวเวอร์ (ครูมยุรี)
30 - 2 ก.ค. 2557 อบรมสัมนาโรงเรียนสุจริต สถานที่ จ.เชียงใหม่ (ผอ.วงศกร)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามที่แนบมา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.03 KB
4 - 5 ก.ค. 2557 อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สถานที่ สพป.พล.1 (ครูประทีป, ครูกษิดิศ)
6 ก.ค. 2557 อบรมงานแนะแนวในสถานศึกษา สถานที่ สพป.พล.1 (ครูวิมล)
9 - 10 ก.ค. 2557 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วม สถานที่ จ.สุพรรณบุรี (ผอ.วงศกร, ครูกษิดิศ)
11 - 13 ก.ค. 2557 อบรมสัมนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน สถานที่ กรุงเทพ (ครูประทีป, นักเรียน)
19 ก.ค. 2557 อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน สถานที่ โรงแรมเมฟลาวเวอร์ (ครูประทีป, ครูสุธน)
15-16 ก.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวการปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
กำหนดการปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวการปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามที่แนบมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.51 KB
22-23 ก.ค. 57 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการบริบาลเด็กอ่อน และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑
กำหนดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการบริบาลเด็กอ่อน  และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามที่แนบมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.18 KB
2 ส.ค. 2557 ประชุมสหกรณ์ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (ผอ.วงศกร)
15-17 ส.ค. 2557 ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ สถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู (ผอ.วงศกร)