เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423519
Page Views 517942
นโยบายของโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

ปีการศึกษา2557

1.เน้นการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย(อายุ 4-5 ปี) ให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป

2.มุ่งพัฒนาเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3.ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการและทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

4.เน้นการบริการนักเรียนในด้าน สุขภาพอนามัย อาหารกลางวัน ช่วยเหลือนักเรียนอยากจนขาดแคลน โดยการให้ทุนการศึกษา บริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม การจัดบริการห้องสมุด ส่งเสริมการกีฬาจัดกิจกรรมแนะแนว

5.เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมตอนต้นโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมา๖รฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

6.ส่งเสริมประชาธิปไตรในโรงเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

7.ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามน่าดูน่าอยู่อาศัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8.ส่งเสริมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเทคนิควิธีการสอนจัดสวัสดิการ สร้างขวัญ และกำลังใจสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และมีความรอบรู้

9.พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้งานทุกฝ่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยก้าวไกล บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน ตื่นตัวอยู่เสมอ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

10.เร่งรัดการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อการศึกษา มีการประสานงานร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษา บิดามารดาของนักเรียน บุคคลในชุมชนของทุกฝ่าย และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ