เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423503
Page Views 517926
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

                             วิสัยทัศน์ 

         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีความก้าวหน้าพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ทุกๆด้านก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเป็นความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามปลอดภัยและดำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริหารงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม 


                                                              คำขวัญ 

    l  ความรู้ก้าวไกล

    l  จิตใจมีคุณธรรม

    l  สุขล้ำในชีวิต

    l  ยึดติดความเป็นไทย

    l ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง                  ปรัชญา

              ปัญญา  นรานํ  รัตนํ

   ปัญญา  เป็นเครื่องประดับ  ของคนดี


          อัตลักษณ์

      คุณธรรม    นำความรู้


           เอกลักษณ์

     ดนตรีพื้นบ้าน (มังคละ)