เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
นโยบายของโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/06/2011
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 423502
Page Views 517925
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 55 การซ้อมพิธีไหว้ครู
การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลาประมาณ 8.30 น.-11.30น.
มีการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ และการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ณ. หอประชุมเอนกประสงค์
ขอให้นักเรียนและอาจารย์ประจำชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

เวลาประมาณ 12.30-13.30น.
ขอให้นักเรียนทุกคนร่วมมือช่วยกันจัดพานพุ่มและและพานดอกไม้แต่ละระดับชั้น เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูู มีการประกวดการทำพานพุ่มและพานดอกไม้แต่ละช่วงชั้น 
ชุดนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน และ คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู
การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ.หอประชุม โรงเรียนวัดยางเอนประชานุเคราะห์
เมีการประกวดแข่งขัน และการจัดกิจกรรมซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน
เวลา 8.30-11.30 น. โดยประมาณ
ใส่ชุดนักเรียน แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย คณะกรรมการสภานักเรียน
20 มิ.ย. 57 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา8(บ้านมะขามสูง)/แต่งกายสุภาพ
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณค่ะ
แต่งกายให้สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะกรรมการสภานักเรียน
26 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
แต่งกายให้สุภาพ ผอ./คณะครู/กรรมการ
27 มิ.ย. 57 ถึง 29 มิ.ย. 57 ประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ประจำปี ๒๕๕๗

กำหนดการ

ประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบในโรงเรียน” ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม.

(ผู้อำนวยการโรงเรียน+ศึกษานิเทศก์)

****************

 

วัน เดือน ปี

เวลา

๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐

๑๕.๔๕ –  ๑๗.๓๐

๑๙.๓๐ – ๒๑.๓๐

ศุกร์

๒๗ มิ.ย.๕๗

 

ลงทะเบียน

พิธีเปิด

และบรรยายพิเศษ

โดยเลขาธิการ กพฐ.

ชี้แจงโครงการ

พบปะผู้เกี่ยวข้อง

โดยทีมงาน สวก.

 

ห้องสมุด : แหล่งเรียนรู้

ตามแนวคิดใหม่

เวทีถอดประสบการณ์ร่วมพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียน

โดย ศน.และ ผอ.ร.ร. (รุ่นที่ ๑ – ๖)

เสาร์

๒๘ มิ.ย.๕๗

เปลี่ยนวิธีคิด : พลิกวิกฤต

เป็นโอกาส

สีสันบรรยากาศ

ห้องสมุดแนวคิดใหม่

 

ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียน

อาทิตย์

๒๙ มิ.ย.๕๗

 

แบ่งกลุ่มอภิปราย

การวางแผนปฏิบัติการพัฒนา

ห้องสมุดมีชีวิต

สรุปผล/ถาม-ตอบ

ข้อสงสัย

และพิธีปิด

 

เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ          ๑.  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                        ๒.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

                        ๓.  รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม./แต่งกายสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน+ศึกษานิเทศก์
30 มิ.ย. 57 ถึง 02 ก.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่

...................................................

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

            ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน รับเอกสาร

            ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.         พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มอบแนวนโยบายการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

                                                โดย นายอภิชาต จีรวุฒิ

                                                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         การพัฒนานวัตกรรม สุจริตนำไทย

                                                โดย ดร.พิธาน พื้นทอง

                                                ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

            ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         อาหารกลางวัน

            ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.         วิกฤตการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย

                                                โดย นายภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.

            ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.         อาหารเย็น

            ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.         ทำ AAR สรุปงาน โดย อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย และคณะ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

            ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

                                                โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.         อาหารกลางวัน

            ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.         การทุจริตในระบบการศึกษาไทย

                                                โดย ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ /ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง

                                                /อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

            ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.         ทำ AAR สรุปงาน โดย อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย และคณะ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         ชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

                                                โดย ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง

            ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.         ตัวอย่างกิจกรรมของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบ

                                                โรงเรียนสุจริต ระดับประถมศึกษา/และมัธยมศึกษา แต่ละภูมิภาค

                                                โดย ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง

            ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.         เครือข่ายโรงเรียนสุจริตจะดำเนินการอย่างไร ?

                                                โดย ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง

                                                ปิดการประชุม

                                                ...................................................

หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                อาหารว่างและเครื่องดื่ม : ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่/แต่งกายสุภาพ
01 ก.ค. 57 กิจกรรมวันสดุดี ร.6
แต่งกายสุภาพ ผู้บริหาร./คณะครู/นักเรียน
01 ก.ค. 57 ถึง 03 ก.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา

วัน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันที่

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

นายอภิชาต จีระวุฒิ

(เลขาธิการ กพฐ.)

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.พิษณุ ตุลสุข

(ผู้ตรวจราชการ ศธ.)

ผู้นำกำกับการพัฒนา

นายชะลอ กองสุทธิ์ใจ (ผู้ทรงคุณวุติ กพฐ.)

และนายภิรมย์ นันทวงค์ (ผอ.สพป.อยุธยา เขต ๑)

การบริหารโรงเรียน

การศึกษาภาคบังคับ

สู่ความสำเร็จ :

กรณีศึกษา โรงเรียน

Best Practice

ดร.พีระ รัตนวิจิตร (ผอ.สกบ.) และนายอุดม พรมพันธ์ใจ (ผอ.สมป.)

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เวลา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๕๗

การบริหารงบประมาณกับการตรวจสอบภายใน

นางผานิตย์ มีสุนทร (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และนางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล (หน.ตรวจสอบภายใน)

การบริหารหลักสูตรและการสอน

ดร.ปัญญา แก้วกียูร

และ ดร.ปราโมทย์ ขจรภัย

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประสิทธิภาพการบริหารงานในยุคปัจจุบัน

ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์

(ประธาน กพฐ.)

การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นายมีชัย วีระไวทยะ

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

คุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนา

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

(ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.)

 

ซักถามปัญหาและปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

            * ลงทะเบียน วันแรก เวลา    ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

* พักย่อย เวลา ๑๕ นาที      ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. , ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

* อาหารกลางวัน                ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

* อาหารเย็น                     ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่/แต่งกายสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
09 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมดีเด่น

กำหนดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมดีเด่น

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนบ้านตะวันจาก จังหวัดสมุทรสงคาม

.....................................................

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา  ๐๔.๐๐  น.                          ออกเดินทางจาก สพป.พล.๑

เวลา  ๐๙.๐๐  น.                          ถึงโรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.                        ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.                        รับประธานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                          เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา  ๑๕.๐๐  น.                                  ถึงที่พักจังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                          ประชุมสรุปการศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐    น.          ลงทะเบียน

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.                        ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตะวันจาก จังหวัดสมุทรสงคาม

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.                        รับประธานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๓.๐๐  น.                          เดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลก

เวลา  ๑๘.๓๐  น.                                  รับประธานอาหารเย็น           

เวลา  ๒๑.๓๐  น.                          กลับถึงจังหวัดพิษณุโลก

.....................................................

หมายเหตุ            ๑. งบประมาณที่โรงเรียนสามารถจัดสรรให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ คือ

                                    ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง

                                    ๑.๒ ค่าเดินทางจากบ้านพักถึง สพป.พล.๑ ไป-กลับ

                                                ๑.๓ ค่าที่พัก

                        ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

                        ๓. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ณ โรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนบ้านตะวันจาก จังหวัดสมุทรสงคาม/แต่งกายสุภาพ
11 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา
ผู้บริหาร./คณะครู/นักเรียน
15 ก.ค. 57 ถึง 16 ก.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวการปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวการปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี

09.00-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.45-16.30 น.

15 กรกฎาคม 2557

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1

 

การวัดและประเมินผล

เรื่อง การจัดทำผังสร้างข้อสอบ

(Test Blueprint)

โดย นายประสบสุข ดีอินทร์

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1

แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม

วิทยาศาสตร์ ห้องขวัญมณฑล 1

ภาษาต่างประเทศ ห้องขวัญมณฑล 2

ภาษาไทย ห้องมิ่งมณฑล

สังคมศึกษา ห้องศรีมณฑล

คณิตศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 3

- วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint)

- วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

โดย ศึกษานิเทศก์ประจำวิชา

แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม

- วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

- นำเสนอกลุ่มย่อย

โดย ศึกษานิเทศก์ประจำวิชา

รวมกลุ่มใหญ่ ห้องขวัญมณฑล

- นำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาตามกลุ่มสาระวิชา

5 วิชา

- สรุปผล

โดย นายประสบสุข ดีอินทร์

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1

16 กรกฎาคม

2557

การใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ

โดย นายวีระ ประเสริฐ

และคณะ

การวิเคราะห์หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบการทดลอง

โดย นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา

และคณะ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ CLT, CEFR

โดย อ.ปนัดดา ผันประดิษฐ์

โรงเรียนวันจันทร์ตะวันออก

- สรุปนโยบายการยกระดับคุณภาพนักเรียน

โดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1

- การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน

โดย ศูนย์ ITEC

- สรุปผลการประชุม และพิธีปิด

 

หมายเหตุ                 1. เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มอาหารว่าง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                 2. วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ให้ทุกคนนำหนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นำมาฝึกปฏิบัติทุกคน

                 3. วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาฝึกปฏิบัติการสืบค้นจาก Internet

ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/การแต่งกายสุภาพ
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบกลางภาค
ผู้บริหาร./คณะครู/นักเรียน
22 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการบริบาลเด็กอ่อน และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑

กำหนดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการบริบาลเด็กอ่อน

และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงเรียน ปัญญารัตน์บริบาล เลขที่ ๔๙/๓๑-๓๒ ถ.ชาญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

...........................................................................

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

            เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.              - นักเรียนรายงานตัว ลงทะเบียน

            เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.              - พิธีเปิดการอบรม

  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  พิษณุโลก เขต ๑ หรือผู้แทน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.              - หัวข้อ ๑. แนวคิดการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ

                                                          ๒. คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

                                                          ๓. หลักการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

                                                          ๔. การพักผ่อนของผู้สูงอายุ

                                                  โดย อ.สมพร หยั่งตระกูล และ อ.ปนัดดา โตสำลี

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.              - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              - หัวข้อ ๑. การเปลี่ยนแปลงของเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ

  ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและการดูแลช่วยเหลือ

                                                          ๒. หลักการดูแลทำความสะอาดร่างกายของเด็กอ่อนและ

  ผู้สูงอายุ อาหารและการออกกำลังกาย

                                                          ๓. การใช้ยาในผู้สูงอายุ

                                                          ๔. พัฒนาการเด็กและการส่งเสริม

                                                  โดย อ.ภานิชา โตสำลี และ อ.ฐิตาภา เพ็ชรโต

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

                เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                   - การประเมินสัญญาชีพ (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

                                                - หัวข้อ ๑. อุณหภูมิ

                                                          ๒. ชีพจร

                                                          ๓. หายใจ

                                                          ๔. ความดันโลหิต

                                                  โดย อ.ฐิตาภา เพ็ชรโต และ อ.ปนัดดา โตสำลี

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.              - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.              - หัวข้อ ๑. การประเมินสัญญาชีพ (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

                                                          ๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีการช่วยเหลือ

                                                              กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

                                                          ๓. วิธีการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ

                                                     โดย อ.สมพร หยั่งตระกูล และ อ.ภานิชา โตสำลี

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  - สรุปและประเมินผลการอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติที่บ้านและชุมชน

...........................................................................

ณ โรงเรียน ปัญญารัตน์บริบาล
26 ก.ค. 57 ระชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"การป้องกันการทุจริต" ในโรงเรียนสุจริต
วันที่26กรกฎาคม2557 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)ได้ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"การป้องกันการทุจริต" ในโรงเรียนสุจริต         โดยมีผอ.วงศกร บุญคง ครูสมชาย เสริมสุข นายดอกรัก เขียวใจดี ป,ป.ช.ชุมชน ดญ.สุทธิดา ปั้นท่าโพธิ์ และด.ช.จรัล ทิมเครือจีน ป.ป.ช.น้อย เข้าร่วมประชุม
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
คณะครู/นักเรียน
01 ส.ค. 57 ถึง 14 ส.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์การทดลองใช้ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จัดประชุมคณะวิทยากร ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ เรื่องการใช้ Math Pro/Science Pro การลดลองใช้ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทั้งนี้ให้ครูคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคที่สามารถรับสัญญาณ internet Wi-Fi และปลักไฟมาด้วย
ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
02 ส.ค. 57 ถึง 03 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
คณะครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
02 ส.ค. 57 ผอ. วงศกร บุญคง ประชุมกลางปีสมาชิกสหกรณ์ครูพิษณุโลก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
02 ส.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปี 2557"
ห้องประชุมราชคฤกษ์สโมสร โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
04 ส.ค. 57 ถึง 05 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน สำหรับครูวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาเซียน สำหรับครูวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนสู่สากล (ASEAN Curriculum Sourcebook) ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
07 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับครู การสอนภาษาอังกฤษด้วย Phonics สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. 1-2
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่ ปี 2557 ที่โรงเรียน
ผอ.คณะครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง
09 ส.ค. 57 ถึง 10 ส.ค. 57 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และโครงการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ
ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
12 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่ ปี 2555 ที่วัดและ อบต.ท่าโพธิ์
ผอ.คณะครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง
14 ส.ค. 57 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ผอ.คณะครูกรรมการ
15 ส.ค. 57 ถึง 17 ส.ค. 57 ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ 20:1 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
ท่านผู้อำนวยการ วงศกร บุญคง ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ 20:1 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
16 ส.ค. 57 ถึง 17 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมราชคฤห์ โรงเรียนจ่าการบุญ
16 ส.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57 การอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน English for Dairy Life 2014
ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
18 ส.ค. 57 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
คณะครู/นักเรียน
18 ส.ค. 57 การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
23 ส.ค. 57 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
28 ส.ค. 57 กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล
ผอ./คณะครู/นักเรียน
30 ส.ค. 57 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเศรษฐศาสตร์และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
22 ม.ค. 58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก/การแต่งกายสุภาพ ผอ. วงศกร บุญคง
22 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)/ ชุดนักเรียน คณะครูและนักเรียน
23 ม.ค. 58 แสดงผลงานประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะนำเสนอผลการดำเนินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ต่อคณะติดตามสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 เดือนมกราคม 2558 (โดยให้มาดูสถานที่และเตรียมจัดนิทรรศการที่เขตได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558) ดังนี้

ที่

การแสดงผลงานที่สำเร็จ

โรงเรียนที่ให้มาแสดงผลงาน

 

ค่านิยม 12 ประการ

โรงเรียนจ่าการบุญ

 

การอ่านโครงการรักษ์ภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

 

 

โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

 

อาเซียน

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

 

ภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

 

 

โรงเรียนวัดยางแขวนอู่

 

DLTV+ประกันคุณภาพ+การงานอาชีพ

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน

 

รวม 6 โรงเรียน

 

 

หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถประสานงานรายละเอียดสาระสำคัญของผลงานนิทรรศการกับศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานด้านสถานที่กับกลุ่มอำนวยการ (จัดที่ระเบียงชั้นล่างอาคารสำนักงานเขต)

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1/การแต่งกายสุภาพ ครูประทีป ยอดเกตุ และครูมยุรี สีชมภู
30 ม.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การประชุมวิชาการเรื่อง “งานแนะแนวประสานใจขับเคลื่อนค่านิยมไทย ๑๒ ประการ”

ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๓๐ – วันเสาร์ที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

อาคาร A ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่องการแนะแนวกับการขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ

องค์บรรยาย

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดำเนินการประชุมโดย

ดร.กมล  รอดคล้าย

นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและกรรมการการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ชมนิทรรศการผลงานครูแนะแนวและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

 

๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น.

พิธีเปิด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรแนะแนวโครงการคัดเลือกครู บุคลากรสถานศึกษาและหน่วยงานจัดงานแนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

ประธานในพิธี

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการแนะแนวกับการปฏิรูปการศึกษาไทย

ผู้บรรยาย ดร.กมล  รอดคล้าย

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.

พิธีคารวะแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่งานแนะแนวและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกะครูแนะแนวที่ได้รับรางวัล

 

 

 

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

อาคาร A ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

อบรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ เทคนิคการจัดการความดี : การเสริมสร้างจิตสาธารณะ

วิทยากร

รศ.ดร.เรียม ศรีทอง และคณะ

กลุ่มที่ ๒ เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

วิทยากร

ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์

กลุ่มที่ ๓ การดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากร

นางสาวเสาวนีย์ พานิชโยวาท

นางลักษิกา เจริญศรี

กลุ่มที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์

วิทยากร

รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์

กลุ่มที่ ๕ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยม ๑๒ ประการ

วิทยากร

นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา

นางวิภา เกตุเทพา

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

อบรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม (ต่อ)

 

๑๖.๐๐ น.

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

 

 

หมายเหตุ

๑. สำหรับผู้ต้องการพักค้าง โรงแรมที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โรงแรมแมนฮัตตัน ปทุมธานี หากต้องการจองห้องพักให้แจ้งว่า มาในการประชุมสมาคมแนะแนวร่วมกับ ม.กรุงเทพ จะได้ราคาห้องละ ๙๐๐ บาท (พัก ๒ ท่าน) และจะมีบริการรถรับส่งจากโรงแรมไปยัง ม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต

๒. บริการรับส่งในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ ม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต จำนวน ๓ จุด ได้แก่

                จุดที่ ๑ บริเวณขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชธานี

จุดที่ ๒ บริเวณสนามบินดอนเมือง

จุดที่ ๓ บริเวณรถ MRT และ BST หมอชิต (จตุจักร)

*รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดประทุมธานี/แต่งกายสุภาพ ผอ.วงศกร บุญคง
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-Net นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก/ชุดนักเรียน คณะครูและนักเรียน
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สนามสอบ หัวหน้างานวิชาการ